اسامی انواع مدرسه در زبان انگلیسی

اسامی انواع مدرسه در زبان انگلیسی ، ما در ادامه این مقاله به انواع مدارس از دبستان تا دانشگاه میپردازیم .

 

اسامی انواع مدرسه در زبان انگلیسی

 

اسامی انواع مدرسه در زبان انگلیسی

1. public school /ˌpʌblɪk ˈskuːl/
مدرسه دولتی

2. vocational school /voʊˈkeɪʃənl skuːl/
هنرستان

3. middle school /ˈmɪdl skuːl/
مدرسه راهنمایی

4. catchment area /ˈkætʃmənt eriə/
منطقه تحت پوشش (برای خدمات بهداشتی و دولتی)

5. grade school /ˈɡreɪd skuːl/
دبستان

6. K-12 /ˌkeɪ ˈtwelv/
نظام آموزشی

7. upper school /ˈʌpər skuːl/
آموزش متوسطه

8. GED /ʤi i di/
معادل دیپلم

9. elementary school /ˌɛləˈmɛntri skul/
دبستان

10. SAT /ˌes eɪ ˈtiː/
آزمون اس ای تی

11. preparatory school /prɪˈpærətɔːri skuːl/
پیش‌ دانشگاهی

12. primary /ˈpraɪˌmɛri/
ابتدایی

13. nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/
مهد کودک

14. summer school /ˈsʌmər skuːl/
مدرسه ی تابستانی

15. school district /ˈskuːl dɪstrɪkt/
حوزه ی آموزشی

16. parochial school /pəˈroʊkiəl skuːl/
مدرسه وابسته به کلیسا

 

اسامی انواع مدرسه در زبان انگلیسی

 

17. magnet school /ˈmæɡnət skuːl/
مدرسه نمونه

18. independent school /ɪndɪˌpendənt ˈskuːl/
مدرسه غیرانتفاعی

19. high school /ˈhɑɪ.skuːl/
دبیرستان

20. special school /ˌspeʃl ˈskuːl/
مدرسه ویژه

21. comprehensive /ˌkɑːmprɪˈhensɪv/
جامع

22. kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/
مهدکودک

23. coeducational /ˌkoʊ edʒuˈkeɪʃənl/
(مدرسه) مختلط

24. academy /əˈkædəmi/
آکادمی

25. diploma /dəˈploʊ.mə/
دیپلم

26. comprehensive school /ˌkɑmpriˈhɛnsɪv skul/
مدرسه راهنمایی دولتی (انگلستان)

27. grade point average /ˈɡreɪd pɔɪnt ævərɪdʒ/
معدل کل

28. private school /ˈpraɪvət skuːl/
مدرسه غیرانتفاعی

29. senior high school /ˌsiːniər ˈhaɪ skuːl/
آموزش متوسطه

30. junior high school /ˈʤunjər haɪ skul/
مدرسه راهنمایی

31. secondary education /ˌsekənderi edʒuˈkeɪʃn/
آموزش متوسطه

32. lower school /ˈloʊər skuːl/
دبستان

33. trade school /ˈtreɪd skuːl/
هنرستان

34. special education /ˌspeʃl edʒuˈkeɪʃn/
آموزش ویژه (برای کودکان استثنایی)

35. primary school /ˈpraɪmeri skuːl/
دبستان

36. access course /ˈækses kɔːrs/
دوره کمک آموزشی

37. grammar school /ˈɡræmər skuːl/
مدرسه ابتدایی (آمریکا)

38. community college /kəˈmjuːnəti kɑːlɪdʒ/
کالج منطقه‌ای

39. sixth form /ˌsɪksθ fɔːrm/
پیش دانشگاهی

40. college /ˈkɑl.ɪdʒ/
کالج

41. tertiary college /ˈtɜːrʃieri kɑːlɪdʒ/
آموزش دانشگاهی

 

اسامی انواع مدرسه در زبان انگلیسی

 


مطالب پیشنهادی :

آموزش رنگها به پیش دبستانی ها 

+

معرفی موسسه خوب برای آموزش زبان کودکان


می خواهیم یک آموزشگاه زبان کودکان در غرب تهران به شما معرفی کنیم. آموزشگاه زبان بادبادک یکی از بهترین آموزشگاه های ویژه کودکان در غرب تهران است.

آموزشگاه تخصصی زبان کودک بادبادک با استفاده از روش ها و شیوه های نوین زبان آموزان 3 تا 7 سال و 7 تا 14 سال را برای شرکت در آزمون های تافل و اخذ مدرک زبان انگلیسی تافل TOEFL برای کودکان ، آماده می نماید .

شیوه آموزشی که بادبادک را به نوعی بهترین آموزشگاه زبان کودکان در تهران نموده است و این موسسه از آن استفاده می کند کودکان شما بدون کوچکترین استرسی میتوانند با بازی و موسیقی و روشهای مختلف زبان انگلیسی را یاد بگیرند و ما به شما والدین عزیز توصیه می کنیم تا کودکان خود را در سنین ۳ تا 14 سالگی در آموزشگاه زبان ثبت نام کنید زیرا در نظر روانشناسان آموزش زبان دوم از سنین سه تا پنج سالگی و یا در سنین 7 تا 14 سال باید آغاز شود زیرا کودکان در این سنین به راحتی می‌توانند لحظه خود را تقویت کرده و در آینده بسیار راحت و با تسلط بیشتر به زبان انگلیسی صحبت کنند.

از ویژگی های مثبت این آموزشگاه دسترسی آسان و  وجود مربی های باتجربه و محیطی بسیار جذاب است. اگر تا بحال آموزشگاه زبان بادبادک را ندیده اید به شما توصیه می‌کنیم تا با ادرس های گفته شده مراجعه کنید و محیط  آموزشگاه و شیوه تدریس را خودتان مشاهده کنید و یا با تماس تلفنی مشاوره های لازم را دریافت کنیم.

Rate this post