متن انگلیسی درباره خدا – آموزش به کودکان

شروع زبان در سنین پایین تر باعث تقویت ذهن و حافظه ی کودکان میشود . ما در این مقاله به متن انگلیسی درباره خدا و  آموزش آن به کودکان خواهیم پرداخت .

معمولاً کودکان از سه سالگی با نام خدا آشنا می‌شوند در این سن کودکان از سطح تفکر بسیار ابتدایی برخوردارند و تنها مسائل محسوس را درک می‌کنند؛ بنابراین بسیاری از کودکان خداوند را به صورت یک انسان تصور می‌کنند، پرسش‌هایی مثل “خدا کجاست؟ ” ، “چه می‌خورد ؟ ” ناشی از همین تصویر کودکانه است.

تصویری که از خدا در ذهن کودک ایجاد می‌شود در ضمیر ناخودآگاه کودک باقی می‌ماند و تأثیری ماندگار در احساسات مذهبی کودک در آینده خواهد داشت؛ بنابراین والدین باید کاری کنند که زیباترین تصویر ممکن از خدا را در ذهن کودک ایجاد شود و بتوانند رابطه ی عاطفی بین کودک و خدا رو شکل دهند.

 

 

تصویر کودکان از خدا معمولاً شبیه تصویری است که از والدین یا مربیان خود دارند؛ اگر آنها دلسوز، مهربان و قابل اعتماد باشند خدای ذهن کودک نیز همین صفات را خواهد داشت و اگر کج خلق، خسیس و بی وفا باشند خدای کودک نیز همین گونه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه نباید والدین برای معرفی نام خدا از لفظ‌ های منفی استفاده کنند، گفت: نباید نام خدا را با عواطف منفی همراه ساخت مثل اینکه ” اگر مادر را اذیت کنی خدا دوستت ندارد ” بلکه خدا را با کلمات و احساسات مثبت یاد کنید مثلاً بگویید “ خدا بچه‌ها را دوست دارد ” و برای این دوستی قید و شرطی قرار ندهید.

 

 

متن انگلیسی درباره خدا – آموزش به کودکان

 

جملاتی را درباره خدا برای شما در این مقاله فراهم کرده ایم . میتوانید با تکرار این جملات هم ذهن کودک را برای آموزش زبان انگلیسی آماده کنید هم خدا را با توجه به متن فوق برای کودک توضیح دهید .

 

 

متن انگلیسی درباره خدا

“ Listen to God with a broken heart. He is not only the doctor who mends it, but also the father who wipes away the tears ”
Criss Jami

” با قلب شکسته به درگاه خدا روید. او نه تنها پزشکی است که آن را درمان می‌کند، بلکه مانند پدری است که غم‌ها و اشک‌ها را می‌زداید “
کریس جیمی

❤❤❤♥❤❤❤

Love God and He will enable you to love others even when they disappoint you
Francine Rivers

“به خداوند عشق بورز و او به تو این قدرت را خواهد داد که به دیگران عشق بورزی، حتی آن‌هایی که ناامیدت کرده‌اند.”
فرانسین رایور

❤❤❤♥❤❤❤

“ Being human means you will make mistakes. And you will make mistakes, because failure is God’s way of moving you in another direction ”
Oprah Winfrey

“انسان بودن بودن به این معنی است که شما اشتباه خواهید کرد؛ و شما اشتباه خواهید کرد، زیرا شکست، راه خدا برای حرکت شما در جهت دیگری است.”
اپرا وینفری

❤❤❤♥❤❤❤

“ Never be afraid to trust an unknown future to a known God ”
Corrie Ten Boom

“با وجود یک خدای قابل اعتماد، هرگز از آینده‌ی ناشناخته نهراسید.”
کوری تن بوم

❤❤❤♥❤❤❤

“ The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays ”
Soren Kierkegaard

“کارکرد دعا تأثیرگذاری بر خدا نیست، بلکه تغییر ماهیت کسی است که دعا می‌کند.”
سورن کیرکگارد

❤❤❤♥❤❤❤

 

 

متن انگلیسی درباره خدا و  آموزش آن به کودکان

 

“ God never gives someone a gift they are not capable of receiving. If he gives us the gift of Christmas, it is because we all have the ability to understand and receive it
Pope Francis

“خدا هرگز به کسی هدایایی را که قادر به دریافت آن نیست، نمی‌دهد. اگر او کریسمس را به ما هدیه می‌دهد، به این دلیل است که همه ما توانایی درک و دریافت آن را داریم.”
پاپ فرانسیس

❤❤❤♥❤❤❤

“ Every day is a gift from God. There’s no guarantee of tomorrow, so that tells me to see the good in this day to make the most of it ”
Joel Osteen

“هر روز هدیه‌ای از طرف خداوند است. هیچ تضمینی برای فردا وجود ندارد و همین به من می‌گوید تا خوبی را در این روز ببینم و بهترین استفاده را از آن ببرم.”
جوئل اوستین

❤❤❤♥❤❤❤

“ Pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you ”
Saint Augustine

“طوری دعا کنید که انگار همه چیز به خدا بستگی دارد و طوری کار کنید که انگار همه چیز به خودتان بستگی دارد.”
سنت آگوستین

❤❤❤♥❤❤❤

“ God never takes away something from your life without replacing it with something better ”

“خدا هرگز چیزی را از زندگی شما دور نمی‌کند بدون اینکه آن را با چیز بهتری جایگزین نماید.”

❤❤❤♥❤❤❤

“ Anyone can count the seeds in an apple, but only God can count the number of apples in a seed ”
Robert H. Schuller

“هر کسی می‌تواند دانه‌ها را در یک سیب بشمارد، اما فقط خداست که می‌تواند تعداد سیب‌های موجود در یک دانه را بشمارد.”
رابرت اچ. شولر

❤❤❤♥❤❤❤

 

 

متن انگلیسی درباره خدا 

 

“ Faith is trusting God even when you don’t understand his plan ”

“ایمان داشتن، اتکا به خداوند است حتی زمانی که نقشه او را نفهمی.”

❤❤❤♥❤❤❤

“ I believe if you keep your faith, you keep your trust, you keep the right attitude, if you’re grateful, you’ll see God open up new doors ”
Joel Osteen

“من معتقدم که اگر ایمان، اعتماد و نگرش صحیح خود را حفظ کنید و اگر سپاسگزار باشید، خواهید دید که خداوند در‌های جدیدی به رویتان می‌گشاید.”
جوئل اوستین

❤❤❤♥❤❤❤

“ God sleeps in the minerals, awakens in plants, walks in animals, and thinks in man ”
Arthur Young

“خدا در کانی‌ها می‌خوابد، در گیاهان بیدار می‌شود، در حیوانات قدم می‌زند و در انسان فکر می‌کند.”
آرتور یانگ

❤❤❤♥❤❤❤

“ God always gives His best to those who leave the choice with him ”
Jim Elliot

“خدا همیشه بهترین‌هایش را به آن‌هایی می‌دهد که انتخابشان را با او انجام می‌دهند.”
جیم الیوت

❤❤❤♥❤❤❤

“ Your talent is God’s gift to you. What you do with it is your gift back to God ”
Leo Buscaglia

“استعداد شما هدیه خدا به شماست. آنچه با آن انجام می‌دهید، هدیه شما به خداست.”
لئو بوسکالیا

❤❤❤♥❤❤❤

 

 

“ Never lose an opportunity of seeing anything beautiful, for beauty is God’s handwriting ”
Ralph Waldo Emerson

“هرگز فرصتی را برای دیدن هیچ زیبایی‌ای از دست ندهید، زیرا زیبایی دست نوشته خداوند است.”
رالف والدو امرسون

❤❤❤♥❤❤❤

“ God always strives together with those who strive ”
Aeschylus

“خدا همیشه با کسانی که تلاش می‌کنند، تلاش می‌کند.”
اشکیلوس

❤❤❤♥❤❤❤

“ We need to find God, and he cannot be found in noise and restlessness. God is the friend of silence. See how nature – trees, flowers, grass- grows in silence; see the stars, the moon and the sun, how they move in silence… We need silence to be able to touch souls ”
Mother Teresa

“ما باید خدا را بیابیم و او را در سر و صدا و بی قراری نمی‌توان یافت. خدا دوست سکوت است. ببینید چگونه طبیعت – درختان، گل‌ها، چمن‌ها – در سکوت رشد می‌کنند. ستاره‌ها، ماه و خورشید را ببینید، چگونه آن‌ها در سکوت حرکت می‌کنند … برای اینکه بتوانیم روح‌ها را لمس کنیم، به سکوت نیاز داریم.”
مادر ترزا

❤❤❤♥❤❤❤

“ Anything under God’s control is never out of control ”
Charles R. Swindoll

“هر چیزی که تحت کنترل خدا باشد هرگز از کنترل خارج نمی‌شود.”
چارلز آر. سویندول

❤❤❤♥❤❤❤

“ Every man’s life is a fairy tale written by God’s fingers ”
Hans Christian Andersen

“زندگی هر انسانی یک افسانه است که توسط انگشتان خدا نوشته شده است.”
هانس کریستین اندرسن

❤❤❤♥❤❤❤

” Coincidence is God’s way of remaining anonymous “
Albert Einstein

“همزمانی، روش خدا برای ناشناس ماندن است.”
آلبرت اینیشتن

❤❤❤♥❤❤❤

Every time you think you’re being rejected God’s actually redirecting you to something better. Ask him to give you the strength to press forward
Nick Vujicic

“هر وقت فکر می‌کنید که طرد شده‌اید، در واقع خداوند شما را به سمت چیزی بهتر راهنمایی می‌کند. از او بخواهید که شما را با قدرت پیش ببرد.”
نیک ووجیچ

❤❤❤♥❤❤❤

 


همچنین بخوانید :

جملات انگلیسی درباره دوست داشتن خانواده

+

آموزش آنلاین زبان کودکان

+

اپلیکیشن آموزش زبان کودکانمی خواهیم یک آموزشگاه زبان کودکان در غرب تهران به شما معرفی کنیم. آموزشگاه زبان بادبادک یکی از بهترین آموزشگاه های ویژه کودکان در غرب تهران است.

آموزشگاه تخصصی زبان کودک بادبادک با استفاده از روش ها و شیوه های نوین زبان آموزان 3 تا 7 سال و 7 تا 14 سال را برای شرکت در آزمون های تافل و اخذ مدرک زبان انگلیسی تافل TOEFL برای کودکان ، آماده می نماید .

شیوه آموزشی که بادبادک را به نوعی بهترین آموزشگاه زبان کودکان در تهران نموده است و این موسسه از آن استفاده می کند کودکان شما بدون کوچکترین استرسی میتوانند با بازی و موسیقی و روشهای مختلف زبان انگلیسی را یاد بگیرند و ما به شما والدین عزیز توصیه می کنیم تا کودکان خود را در سنین ۳ تا 14 سالگی در آموزشگاه زبان ثبت نام کنید زیرا در نظر روانشناسان آموزش زبان دوم از سنین سه تا پنج سالگی و یا در سنین 7 تا 14 سال باید آغاز شود زیرا کودکان در این سنین به راحتی می‌توانند لحظه خود را تقویت کرده و در آینده بسیار راحت و با تسلط بیشتر به زبان انگلیسی صحبت کنند.

 

از ویژگی های مثبت این آموزشگاه دسترسی آسان و  وجود مربی های باتجربه و محیطی بسیار جذاب است. اگر تا بحال آموزشگاه زبان بادبادک را ندیده اید به شما توصیه می‌کنیم تا با ادرس های گفته شده مراجعه کنید و محیط  آموزشگاه و شیوه تدریس را خودتان مشاهده کنید و یا با تماس تلفنی مشاوره های لازم را دریافت کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

برای شناخت کودک از خدا از چه جملاتی استفاده کیم ؟

از جملات با احساس و مثبت مثل خدا بچه‌ها را دوست دارد و ..

talent یعنی چه ؟

استعداد

خدا به انگلیسی چی میشه ؟

God

Rate this post