آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان

والدین عزیز توجه داشته باشید که علاوه بر آموزش زبان انگلیسی باید آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان را نیز بدهید. زیرا نوشتن زیبا میتواند در آینده برای کودکتان بسیار مفید باشد و در آینده شغلی و زندگی کودکتان موثر باشد. اگر خودتان به زبان انگلیسی تسلط کافی را ندارید و یا نمیتوانید در منزل آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان را بدهید توصیه میکنیم کودکتان را به یک آموزشگاه زبان ویژه کودکان ببرید تا تحت نظر مربیان با تجربه دوره ببیند.

ما در انتها مقاله یک آموزشگاه ویژه کودکات معرفی کرده ایم.

اما حال به آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان بپردازیم.

 

چگونه زیبا نوشتن کلمات انگلیسی را به کودکان آموزش دهیم ؟

آموزش شکسته حرف “a” برای انگلیسی 

کاری که باید بکنید برای وصل a به o:  حرف a باید قلمتان را به طور قوس دار از سطر پایین به سمت سطر نقطه چین دار بالا بکشید. سپس همان مسیر را برگشته و به سراغ قسمت “o” مانند حرف “a” بروید و زمانی که به سطر نقطه چین میرسید کشیدن بخش “o” مانند را تمام کنید و سپس خطتتان را به پایین تر آورده و بدان قوس دهید و نرسیده به سطر نقطه چین آن را تمام کنید.

حرف “A” را تمرین کنید تا شکسته بنویسید

برای تمرین A باید به این صورت عمل کنید : از کشیدن خطی از سطر بالا به سمت سطر پایینی شروع کنید. خطتتان را قوس داده و آن را به صورت حلقه مجددا تا سطر بالا بکشید تا به شکلی شبیه به بیضی برسید. سپس از بالای آن بیضی خطی به سمت پایین کشیده و سپس خط را مجدد به بالا و تا بالای سطر پایین بکشید.

توجه داشته باشید که طرز نوشت حرف شکسته “a” مشابه با حرف شکسته “A” است. ولی “A” باید بین سطر های بالا و پایین نوشته شود .

آموزش شکسته حرف “a” برای انگلیسی 

حرف “u” انگلیسی شکسته

از پایین خطی به سمت سطر نقطه دار بکشید و سپس روی همان خط به سمت سطر پایین برگشته و حالا با یک خط قوس دار به سمت سطر نقطه دار برگردید و روی همان خط برگشته و نصفه خطی با قوس جزیی تا اواسط سطر نقطه دار بکشید. بعد از تمرین این حرف میتوانید حروف دیگری از قبیل “w” و “t” را که نوشتنشان مشابه حرف”u” است را امتحان نمایید.

حرف “u” انگلیسی شکسته

 

حرف “m” را تمرین کنید که یکی از اصلی ترین حروف است.

برای شکسته نوشت این حرف، مراحل نوشتن حرف “n” را انجام دهید، اما در امتداد قوسی که به سمت پایین می کشید، قوسی دیگر به سمت بالا و پس از آن قوسی دیگر به سمت پایین بکشید و با کشیدن خط آخرتان تا اندکی بالاتر از سطر پایینی نوشتن حرفتان را تمام کنید.

زمانی که در نوشتن این حروف حرفه ای شدید ، به سراغ حروف “v” و “x” که طرز نوشتنشان مشابه است بروید.

نوشتن حروف بزرگ پشت سر هم برای انگلیسی شکسته

آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان

نوشتن حرف “c” برای انگلیسی شکسته

از سطر پایین به سمت بالا یک خط قوس دار که قوس آن به سمت راست باشد را بکشید. و حالا طوری قلمتان را بکشید که انگار میخواهید “o” کج بکشید، منتها قبل از بستن دایره “o” نرسیده به سطر نقطه چین، خطتتان را تمام کنید. بعد از این که در نوشتن حروف “a” و “c” حرفه ای شدید به سراغ حروف “d”، “q”و “g” بروید که طرز نوشتنشان مشابه “a” و “c” است.

آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان

 

حرف “i” برای انگلیسی شکسته

برای نوشتن حرف “i” با خط شکسته، خطی از پایین به بالا و تا خط نقطه چین بکشید. سپس روی همان خطی که کشیده اید و تا سطر پایینی به پایین برگردید. و کارتان را با گذاشتن نقطه ای در بالای سطر نقطه دار و دقیقا در وسط حرفتان تمام کنید.

 

آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان

حرف “e” برای انگلیسی شکسته

برای نوشتن این حرف با کشیدن خطی از پایین و تا سطر نقطه چین دار شروع کرده و آن خط را با قوسی به سمت پایین کشیده و تا اواسط خطی که از پایین به بالا کشیده اید ادامه دهید. حالا خطی که به سمت پایین کشیده اید را تا سطر پایینی ادامه دهید.

آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان

 

حرف “l” برای انگلیسی سر هم

خطی از پایین و تا سطر بالایی بکشید، سپس آن را قوس داده و آن را از پشت خطی که از پایین به بالا کشیده بودید بکشید و تا سطر پایین ادامه دهید و در نهایت کارتان را با امتداد دادن آن خط تا اندکی بالاتر از سطر پایینی ادامه دهید. می توانید حروف دیگری از جمله “h”، “k”، “b”، “f” و “j” که طرز نوشتنشان مشابه “l” است را نیز تمرین نمایید.

آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان

حرف “n” برای انگلیسی سر هم

با کشیدن خطی از پایین به بالا و تا سطر نقطه چین دار شروع کنید و وقتی به سطر نقطه چین دار رسیدید همان خط را به صورت مستقیم و صاف به سمت پایین و تا سطر پایین ادامه دهید. سپس خطی به سمت بالا و تا سطر نقطه چین دار بکشید و امتداد آن را به سمت پایین و به صورت قوس دار بکشید و نوشتن حرفتان را با کشیدن خط آخرتان تا اندکی بالاتر از سطر پایینی تمام کنید.

آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان

 

حرف “O” را تمرین کنید

اندکی پایینتر از سطر بالا حلقه ای کوچک و از راست به چپ بکشید و بعد از به اتمام رساندن آن حلقه، یک خط منحی بزرگ به سمت راست کشیده . طوری که خطتان مانند بیضی ای شود که سر آن به سطر بالایی میرسد. انتهای خطتان باید با منطبق شدن وسط دایره کوچک با بالای حرف “o” به اتمام برسد.

نوشتن حروف حروف “O،” “M،” و “N” نیز مانند نوشتن “m”، “o” و “n” میباشد و تنها تفاوتشان در این است که حروف بزرگ محیط بیشتری از بین سطر ها را اشغال میکنند.

آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان

حرف “B” برای انگلیسی سر هم

کارتان را از کشیدن خطی صاف از سطر بالا به سمت سطر پایین شروع کنید و سپس منحنی ای گرد و به سمت راست و از بالای خطی که در اول کشیده اید کشیده و آن را تا بالای سطر نقطه چین دار ادامه دهید. حالا از وسط خط صافی که کشیده اید منحنی ای گرد و به سمت راست کشیده و آن را تا انتهای خط صاف و تا رسیدن به سطر پایین امتداد دهید. سپس خطتتان را قوس دهید تا حلقه کوچکی درست کنید و خطتتان را به سمت راست و تا اندکی بالای سطر پایینی ادامه دهید.

توجه داشته باشید که طرز نوشتن “B” با نوشتن “b” بسیار متفاوت است و لازم است تا برای درست نوشتن آن چندین بار تمرین کنید.

 

آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان

حرف “E” در انگلیسی شکسته

کارتان را با کشیدن یک حلقه عمودی کوچک که از سطر بالا به اندکی پایین تر کشیده شده است شروع کنید، سپس آن را به سمت چپ خم کنید تا حلقه عمودی بزرگتری که تقریبا تا بالای سطر نقطه چین دار ادامه دارد را بکشید. سپس اندکی بر روی خط نقطه چین دار به سمت راست رفته و سپس همان خط را به سمت پایین خم کنید تا حلقه بزرگ تری که به سطر پایین میرسد را ایجاد نماید. با امتداد دادن حلقه بزرگ پایینی و کشیدن آن تا اندکی بالاتر از سطرپایین کارتان را به پایان برسانید.

نوشتن حرف “E” بسیار مشابه نوشت عدد “3” برعکس است.آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان

 

حرف “L” را تمرین کنید

با کشیدن حلقه کوچکی به سمت راست و درست تا قبل از سطر نقطه چین دار شروع کنید و سپس تا جایی که حلقه تان به سطر بالا برسد آن را به سمت بالا امتداد دهید و سپس خطتتان را به سمت چپ و پایین بکشید و آن را تا سطر پایینی ادامه دهید. سپس از پایین به بالا حلقه ای کوچک و به سمت راست کشیده و خطتتان را با شیبی کم تا رسیدن به سطر پایین امتداد دهید.

آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکان

 

حرف “Y” را تمرین کنید

از بالا به پایین و به سمت راست حلقه کوچکی بکشید. خطتتان را تا سطر پایین کشیده و بدان قوس دهید و بعد از رسیدن به سطر آخر دوباره به آن قوس داده و آن را تا سطر نقطه چین دار بالا بکشید. سپس خطی با شیب کم از بالا به پایین کشیده، به طوری که از سطر پایین بگذرد و سپس آن را به سمت بالا و راست قوس دهید.

کار کردن بر روی تکنیک های سر هم نوشتن انگلیسی

 

آموزش زیبا نوشتن کلمات انگلیسی به کودکانو حال می خواهیم یک  آموزشگاه زبان کودکان در غرب تهران به شما معرفی کنیم. آموزشگاه زبان بادبادک یکی از بهترین آموزشگاه های ویژه کودکان در غرب تهران است.
 

آموزشگاه تخصصی زبان کودک بادبادک با استفاده از روش ها و شیوه های نوین زبان آموزان 3 تا 7 سال و 7 تا 14 سال را برای شرکت در آزمون های تافل و اخذ مدرک زبان انگلیسی تافل TOEFL برای کودکان ، آماده می نماید .

شیوه آموزشی که بادبادک را به نوعی بهترین آموزشگاه زبان کودکان در تهران نموده است و این موسسه از آن استفاده می کند کودکان شما بدون کوچکترین استرسی میتوانند با بازی و موسیقی و روشهای مختلف زبان انگلیسی را یاد بگیرند و ما به شما والدین عزیز توصیه می کنیم تا کودکان خود را در سنین ۳ تا 14 سالگی در آموزشگاه زبان ثبت نام کنید زیرا در نظر روانشناسان آموزش زبان دوم از سنین سه تا پنج سالگی و یا در سنین 7 تا 14 سال باید آغاز شود زیرا کودکان در این سنین به راحتی می‌توانند لحظه خود را تقویت کرده و در آینده بسیار راحت و با تسلط بیشتر به زبان انگلیسی صحبت کنند.

 

از ویژگی های مثبت این آموزشگاه دسترسی آسان و  وجود مربی های باتجربه و محیطی بسیار جذاب است. اگر تا بحال آموزشگاه زبان بادبادک را ندیده اید به شما توصیه می‌کنیم تا با ادرس های گفته شده مراجعه کنید و محیط  آموزشگاه و شیوه تدریس را خودتان مشاهده کنید و یا با تماس تلفنی مشاوره های لازم را دریافت کنیم.


حرف O چگونه شکسته بنویسیم؟

داخل مقاله توضیح داده شده است.

آموزشگاهی وجود دارد که کودکان را برای آموزش زبان ثبت نام کنیم ؟

بله . آموزشگاه زبان بادبادک . شماره و آدرس داخل مقاله موجود است

آیا همه حروف انگلیسی را میتوان شکسته نوشت؟

حروف هایی که میتوان شکسته نوشت را داخل مقاله آورده ایم.

Rate this post