همکاری با بادبادک

  • توضیحات تکمیلی ، مهارت ها و سوابق خود را در حد چند خط توضیح دهید. (در صورت سابقه کار در مراکز مشابه ، نام مراکز را نیز ذکر کنید. )
  • Accepted file types: pdf.
Thanks!